Göstərilən xidmətlər

Göstərilən xidmətlər

·         Gəmilərin gövdə hissələrinin təmiri; texniki sənədlərinin hazırlanması və defektasiyası;

·         Bütün növ rəngləməm və təmizləmə işləri;

·         Gəmilərin texniki sənədlərinin hazırlanması, defektasiyası, təmiri və yenidən təchiz edilməsi, qalınlıqıarının ölçülməsi, gəmi gövdələrinin modernləşdirilməsi;

·         Əsas və köməkçi mexanizmlərin, qazanların, istilik mübadiləsi və təzyiq aparatlarının, yükqaldırıcı qurğuların texniki sənədlərinin hazırlanması, defektasiyası, təmiri və qaydaya salınması.

·         Gəminin boru sistemlərinin defektasiyası və təmiri;

·         Akkumulyator batareyaları, partlayışdan qoruyucu elektrik avadanlıqları istisna olmaqla 660 V-dək gərginlikli gəmi elektrik avadanlıqlarının texniki sənədlərinin hazırlanması, defektasiyası, təmiri və qaydaya salınması;

·         Avtomatlaşdırılmış avadanlıqların defektasiyası, təmiri və qaydaya salınması;

·         660 V-dək gərginliyə, 1500 KVt-dək gücə malik olan daimi və dəyişən cərəyan elektrik maşınlarının defektasiyası, cari və kapital təmiri;

·         Reysin verilənlərinin reqistratoru istisna olmaqla, QDFƏRS radioavadanlıqlarının və elektronaviqasiya avadanlıqlarının montajı;

·         Aşağıda adları göstərilən istehsalçıların QDFƏRS radioavadanlıqlarının və elektroradionaviqasiya avadanlıqlarının  quraşdırılması, işə salınması, sınaqdan keçirilməsi və proqramlaşdırılması:   

o    AIS - tipi: FA - 100, FA - 150. Firma - FURUNO ELECTRIC  Co. LTD;

o    NAVTEX qəbuledici - tipi: NX-500, NX-900. Firma - FURUNO ELECTRIC  Co. LTD;

o    GÜXS - tipi: FELCOM 15/16, Firma - FURUNO ELECTRIC  Co. LTD;

o    GPS qəbuledici - tipi: GP-80, GP-90. Firma - FURUNO ELECTRIC  Co. LTD;

o    GMDSS Consolları - tipi: RC-1500-1T, A2GMDSS RACK, RC-1800F/T. Firma - FURUNO ELECTRIC  Co. LTD;

o    Girokompas - tipi: STANDARD 20/22. Firma - RAYTHEON MARINE GmbH.

o    Exolot - tipi: F-3000. Firma - YAPAN MARINA Co. LTD.                                          

·         Gəmilərdə yanğın siqnalızasiyası stansiyalarına texniki xidmətin göstərilməsi və SALVİCO, AUTRONİCA kimi istehsalçıların istilik və tüstü ötürücülərinin (datçiklərinin) yoxlanması.

·         Аvtomatların və istilik relelərinin 10000 A-dək yoxlanılması.

·         Yükqaldıran qurğuların təmiri və sınaqdan keçirilməsi;

·         Bütün növ xilasedici qayıqların və endirici qurğuların təmiri və sınaqdan keçirilməsi.

·         Dağılmaya qoymayan (ultrasəsli) nəzarət üsulları  ilə gövdə konstruksiyalarının qalinliğinın ölçülməsi və МАКО Z10.1 ..... Z10.6. nəzarəti altında olan gəmiləri çıxmaq şərti ilə bütün növ gəmilərin hesabat sənədlərinin hazırlanması. Qalınlıqların ğlçülməsi Rusiya Reqistrinin inspektorlarının nəzarəti altinda keçirilir.

·         Qaynaq birləşmələrinin yoxlanılması:

o    Vizual yoxlama;

o    Maqnit tozu ilə nəzarət;

o    Kapilyar nəzarət.

şərhlər

-